Tahkim 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda

Tahkim 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda

Tahkime ilişkin hedefler 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 6 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programda yer alan 3 tedbirde tahkime atıf yapılmış ve yürütülecek faaliyet ve projeler ortaya konulmuştur.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlenmiştir.

Yıllık Programda “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi”, “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik”, “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre”, “Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim” eksenlerinde ülkemizin kalkınması ve insanımızın refahının artışı temel amacı doğrultusunda belirlenen hedef, politika ve tedbirler yer almaktadır. Somut, ölçülebilir ve bir yıllık zaman diliminde tamamlanabilecek faaliyet, proje, iş ve işlemlerden oluşan Yıllık program tedbirleri üçer aylık dönemler halinde izlenip değerlendirilecektir.

Programda tahkime ilişkin aşağıdaki tedbirler yer almıştır:

Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecektir.

Tedbir 251.7.

Sermaye piyasalarında güven veren bir ekosistem oluşturulması için mevcut tahkim mekanizması daha işlevsel hale getirilecektir.

Sorumlu – İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) (S)

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

1. Tahkim panelleri, tahkim konferansları, tahkim kursları ve eğitimleri, kurum ve kuruluş ziyaretleri, Arabuluculuk-Tahkim Projesinin hazırlığı, İstanbul Uluslararası Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim) Sözleşmesi Projesinin hazırlığı, tahkim başvurularının kabulü ve uyuşmazlıkların çözümü gibi tahkime ilişkin etkinlikler düzenlenecektir.

Yatırımlara ilişkin hukuki altyapı geliştirilecektir.

Tedbir 325.2.

Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımı artırılacaktır.

Sorumlu – İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:

Adalet Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Tahkim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (S)

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

1. Uzlaştırma öngören hükümlerin kapsamı genişletilecektir.

2. Uzlaştırma bürolarının kapasiteleri artırılacaktır.

3. Uzlaşmanın önemine ilişkin yatırımcı farkındalığı artırılacaktır.

4. Mahkemeyle bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecektir.

5. Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı hâline getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır .

6. Tensip zaptıyla tarafların sulhe hazırlık işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

7. Mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacaktır.

8. İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerine dair çalışmalar yapılacaktır.

9. İFM kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin mevzuat çalışması yürütülecektir.

İİT Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında İslam ülkeleriyle pek çok alanda başlatılan ya da ivme kazandırılan ilişkiler Dönem Başkanlığımız sonrasında da derinleştirilerek devam ettirilecektir.

Tedbir 827.1.

Ülkemizde kurulması kararı alınan İİT Tahkim Merkezi ve İİT Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi birimlerinin kurulma çalışmaları tamamlanacaktır.

Sorumlu – İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:

Ticaret Bakanlığı (S), TOBB, Dışişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

1. İİT Tahkim Merkezinin kurulma çalışmaları tamamlanacaktır.

Programın tam metni için: T.C. Cumhurbaşkanlığı

Resmî Gazete Metni için: 30938 Sayılı Resmî Gazete