Hakkımızda

İsta Hakkında

İSTA Türkiye’nin önde gelen tahkim uygulayıcılarını tek çatı altında bir araya getirmek için kuruldu.

 

Türkiye’de tahkimi tanıtmak ve yaygınlaştırmak, İstanbul’u dünyanın sayılı tahkim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyor.

 

Ulusal ve uluslararası ticari uyuşmazlıkları tahkim yolu ile etkin ve verimli olarak çözmek, ilişkileri sekteye uğratmadan uyuşmazlıkları gidermek, ekonomik ilişkileri koruyarak geliştirmek, uzlaşma ve işbirliğini yeniden tesis ederek ekonominin güçlenmesine katkıda bulunmak, yüksek artı değer katarak ileri hukuk ekonomisi oluşturmak için hukukçular, avukatlar, akademisyenler, bilirkişiler, tercümanlar dâhil tahkim alanında faaliyet gösteren her kesimin uzmanlığını geliştirecek faaliyetler yapıyor.

Tarihçe

Prof. Dr. Rabi Koral, Prof. Mahmut Birsel, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz, Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu başta olmak üzere Türkiye’de ticari tahkimin öncülerinin İstanbul’u uluslararası bir tahkim merkezi haline getirme arzuları İSTA’nın kuruluş fikrini oluşturdu. Fakat bu arzunun gerçekleşmesi için epey beklenmesi gerekti. Zira Türkiye’nin uluslararası tahkim konusundaki çekingenliği, tahkim uygulamalarına yöneltilen eleştiriler ticari tahkimin istenilen hızla gelişmesine uygun bir ortam sağlamadı.

 

Türkiye’nin uluslararası piyasalara daha fazla açılması, gelişen uluslararası ticari ilişikler, giderek artan finansman ihtiyacını İstanbul’da bir finans merkezi kurarak giderme ihtiyacı İstanbul’u tahkim tahkim merkezi yapma gereğini gündeme getirdi.

 

İSTA’nın kurucu Başkanı Av. Mehmet Gün’ün düzenlediği ve uluslararası tahkim merkezlerinin başarısı için gerekenlerin tartışıldığı uluslararası bir konferans İSTA’nın kurulması için taleplerin dillendirilmesine vesile oldu. Bütün tahkim uygulayıcılarını bu konferans vesilesiyle bir araya getirme çabalarına destek veren uygulamacılar Av. Mehmet Gün’den böyle bir derneğin kurulmasına öncülük etmesini istemeleri üzerine kuruluş çalışmalarına başlandı. Kasım 2012’de Ankara’da 400 civarında katılımcı ile gerçekleştirilen uluslararası konferans, aynı zamanda derneğin kuruluşunun da tohumunu atmış oldu.

 

Derneğin kuruluşuna kurucu olarak katılmaya davet edilen Ekonomi ve Dışişleri bakanlıkları, TBB, İstanbul Barosu, TOBB, İTO ve TÜSİAD yazılı ve sözlü olarak derneğin kuruluşunu desteklediklerini beyan ettiler ancak kurucu üye olmaları ya kendi kanunlarının izin vermemesi ya da iç bürokrasisinin engeline takıldı. Yaklaşık iki yıllık bekleme sürecini sonunda kuruluşun diğer kurucular tarafından sürdürülmesine karar verilerek İSTA’ya STK – dernek statüsü kazandırıldı.

 

Bu süre zarfında 2011 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tahkim dostu bir tarzda yasalaşması, 2014 yılında ISTAC’ın kurulmasına ilişkin kanunun yayınlanması ve İTOTAM’ın yeniden yapılanması gibi gelişmeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin ön plana çıkmasına yol açtı.

 

IMG_4252
IMG_2648
IMG_1566

Bu ortamda Türkiye’nin önde gelen tahkim uygulayıcıları da Türkiye’de, bu hukuki uzmanlık alanını temsil eden bir ihtisas derneği kurulması için çalışmalara başladılar. Bu kapsamda; 30 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Tahkim Merkezi Konferansı, Tahkim Uygulayıcılarını bir araya getiren önemli bir başlangıç noktası oldu.

 

Bu önemli buluşma sonrasında İstanbul Tahkim Derneği’nin kurulması yönünde bir irade oluştu ve kuruluş çalışmaları çerçevesinde ilk kez Haziran 2015’de bir planlama toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin önemli tahkim uygulayıcılarının bir araya gelmesi dikkat çekti. İstanbul Tahkim Merkezi, taslak kuralları hakkında bu kurucuların görüşüne başvurdu ve konsolide edilen görüşler ISTAC ile paylaşıldı.

 

Bu süreçte, bürokratik gereklilikler tamamlandı ve İstanbul Tahkim Derneği, 41 kurucu ve 13 onursal üyesi ile tahkim uzmanlarından oluşan bir güçle 27 Kasım 2015 tarihinde kuruldu. Kuruluşun ardından 16 Mayıs 2016 gerçekleştirilen ilk genel kurulu toplantısında derneğin yönetim kurulu başkanlığına Av. Mehmet Gün seçildi.

 

Çalışmalarına organ üyelerinin yoğun katılımı ile devam eden İSTA Genel Sekreterliğine 1 Haziran 2016 tarihinde Emre Tamer atandı. İSTA faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla komisyonlar kuruldu.

 

İSTA, Eylül 2016’da yayınlanmaya başladığı bloğu ile tahkim alanındaki güncel gelişmeler ve derneğin çalışmalarını kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. ISTA Logosu ve kurumsal kimliği ise yaratıcı bir süreç sonunda Ekim 2016’da belirlendi. 

 

İSTA hakemlere yönelik etik kuralları ve kalifikasyon kriterlerinin oluşturulmasının Türkiye’de bir ihtiyaç olduğunu tespit etti. Bu çerçevede Hakemlik ve Eğitim Komisyonu, dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinin etik kuralları ve kalifikasyon kriterlerini inceleyerek bir kaynak listesi oluşturdu. Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan, etik kurallar ve kalifikasyon kriterleri taslakları tahkim alanında uzmanı geniş bir hukuk çevresi ile paylaştı. Son aşamada taslaklar, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç.Dr. Süheyla Balkar Bozkurt’un akademik çalışması sonucunda 1 Aralık 2017 tarihinde nihai hale geldi.

 

İSTA, Mayıs 2017’de tahkimi anlatmak amacıyla; 25 bine yakın iş insanın çatısı altında bulunduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKONFED) dahil oldu.

 

Yapılan tüm bu çalışmalar 1 Aralık 2017 tarihinde geniş bir katılım ile Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen İSTA Tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantı yazılı ve görsel basında ve internet medyasında da geniş yer buldu.

Stratejimiz ve Faaliyetlerimiz

Yüksek etik değerlerin oluşturulması ve yerleştirilmesinin amacımızı gerçekleştirmekte ilk ve en önemli aşama olduğu bilinciyle henüz kuruluş aşamasında İSTA Hakem Etik Kurallarını oluşturduk, yayınladık ve İstanbul’da düzenlediğimiz uluslararası bir konferansla duyurduk.

 

Kurumlaşmamızı takiben bütün üyelerimiz ve paydaşlarımızın katıldığı oldukça geniş katılımlı bir arama ve strateji konferansında derneğimizin stratejisini mutabakatla belirledik; faaliyet yol haritamızı çıkardık. Alanlara göre stratejimizi şöyle oluşturduk:

1.

Pazar Büyümesi konusunda yurt içinde ve dışında tahkim tanıtımları (roadshow) yapılması, ilgili kuruluşlarla ilişki geliştirilmesi, sektörel çalışmalar yapılması, tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi ile iletişim ve sosyal medya olanaklarının etkin kullanılması.

2.

Uzmanlık, roller, standartlar ve eğitim kapsamında Türkiye’de tahkim uygulamalarının ileri seviyelere getirilmesi için eğitimler düzenlenmesi, yetkinlik ve yeterlilik (kalifikasyon) sertifikaları ve burslar verilmesi, iyi ve örnek uygulamalar için rehber ve kılavuzlar hazırlanması, bu konularda diğer kurumlarla işbirliği yapılması.

3.

Uluslararası ve iç tahkimin ülkemizde geliştirilmesi amacıyla tahkim konferansları ve farazi tahkim yarışmaları düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası akademisyenlerle çalışılması, makale yazımının teşviki, tahkim yayınlarının desteklenmesi, tahkim hizmetlerinin çeşitlendirilmesi.

4.

Tahkim ekonomisi ve derneğin finansmanı için tahkimin ekonomiye katkısı hakkında farkındalık yaratılması, tahkimin üçüncü kişilerce fonlanması konusunda çalışılması ile dernek faaliyetlerinin finansmanı için gelir getirici sponsorluk ve benzeri yöntemler kullanılması.

Yönetim kurulumuz bu stratejiye uygun olarak faaliyetleri planlamakta; seçili kurul ve dernek üyelerinin katılacağı komisyonlar oluşturarak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

Tahkimin Tanıtımı

İleri uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin Türkiye çapında tanıtımı ile İstanbul’un tahkim yeri olarak tanıtılması faaliyetlerimiz içinde en önemli paya sahiptir.

 

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılar  ve sair etkinliklerimizde paydaşlarımıza tahkimi farklı boyutları ile anlatırken, üyelerimize, tahkim uygulayıcılarına ve iş dünyasına geniş networking imkânı sunuyor, destekçilerimize de önemli görünürlük sağlıyoruz.

 

Yurt içinde ve yurt dışında roadshow’lar ile tahkimi ve İstanbul’un tahkim yeri olarak avantajlarını tanıtıyoruz.

 

Üyesi olduğumuz Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) vasıtası ile Türkiye’nin her köşesindeki iş dünyasına erişiyor, iş insanlarına tahkimi tanıtıyoruz.

 

Bilgi Yayılımı

Her ay yayınladığımız e-bülten  ile  tahkim  konusunda  gelişmeleri ve üyelerimizin makalelerini aktarıyoruz. Yayımladığımız rapor ve kitaplar ile Türkiye’de tahkimin gelişimine katkıda bulunacak değerli bir literatür inşa ediyoruz.