Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

İSTANBUL TAHKİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KISIM I – GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM I – KURULUŞ VE GÖREV

Madde 1. Derneğin Unvanı ve Kısa Adı

(1) Derneğin unvanı İstanbul Tahkim Derneği’dir. Bu unvan İngilizce diline “Istanbul Arbitration Association“ olarak çevrilecektir.

(2) Derneğin kısa adı ISTA’dır.

(3) Derneğin kısa adı ve oluşturulacak amblemi satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz ve Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında dağıtılamaz ve çoğaltılamaz.

Madde 2. Derneğin Merkezi

(1) Derneğin merkezi İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alacaktır. Dernek Genel Kurulu, Derneğin merkezini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Derneğin şubesi yoktur.

Madde 3. Derneğin Amacı

(1) Derneğin amacı aşağıda belirtilenler ve onlarla ilgili olabilecek sair hususlardır:

a. Merkezi İstanbul’da olan, uluslararası bilinirliğe ve güvenilirliğe sahip tahkim merkezleri kurulması, başta İstanbul Tahkim Merkezi olmak üzere İstanbul’da kurulmuş veya kurulacak olan tahkim merkezlerine ulusal ve uluslararası bilinirlik ve güvenilirlik kazandırılması hususunda çalışmalar yapılması ve bu yöndeki çalışmalara maddi ve manevi desteğin sağlanması,

b. Türkiye’de tahkimin yaygınlaşması ve uyuşmazlıkların tahkim yolu ile ve İstanbul’daki tahkim merkezlerinde çözülmesi, İstanbul’un tahkim yeri ve Türk Hukukunun da tahkime uygulanacak hukuk olarak tercih edilmesi için yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yapılması,

c. Yerli ve yabancı tahkim merkezlerinin İstanbul’da temsilcilik, şube ve benzeri şekillerde faaliyet göstermeleri hususunda teşvik edilmeleri ve destek verilmesi.

Madde 4. Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

(1) Dernek, 3. maddede düzenlenen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterecektir:

a. Tahkim merkezlerine uluslararası güvenilirlik, saygınlık ve kabul edilebilirlik kazandıracak nitelikte kuruluş, yönetim ve uygulama kuralları oluşturmak, bunları geliştirmek ve tavsiye etmek, tahkim merkezlerinin mevcut kurallarının bu yönde geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve görüşler oluşturmak,

b. Hakem, hakem bilirkişi, tahkim hukukçusu gibi tahkim uygulayıcılarının yetişmelerine ve bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

c. Hakemler, hakem bilirkişiler ve tahkim hukukçuları için mesleki davranış ve etik kuralları belirlemek ve tavsiye etmek,

d. Tavsiye edilen hakemler, hakem bilirkişiler ve tahkim hukukçuları listeleri oluşturmak ve yayımlamak, bu listelerin oluşturulmasında uygulanacak nesnel ölçütleri belirlemek,

e. Yerli ve yabancı tahkim hukukçuları ile hakemler arasında işbirliği fırsatları araştırmak ve geliştirmek, bu kişilerin koordinasyon, dayanışma ve yardımlaşmaları için çalışmalar yapmak,

f. İstanbul’daki tahkim merkezleri ile diğer ülkelerdeki tahkim merkezleri arasında işbirliği fırsatları araştırmak, işbirliği oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

g. Yukarıda belirtilen hususlarda kurs, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel ve tanıtıcı etkinliği düzenlemek.

Madde 5. Derneğin Çalışma İlkesi ve Biçimi

(1) Dernek, faaliyetlerini tarafsızlık, bağımsızlık ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde yürütür. Dernek üyeleri, Derneğin faaliyet konularına ilişkin olarak, hukukun genel ilkeleri çerçevesinde fikirlerini serbestçe savunabilirler.

(2) Dernek faaliyetini gerçekleştirirken, bu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın; mevzuata uygun olarak Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki tahkim ile ilgilenen her türlü gerçek ve tüzel kişileri, resmi, yarı resmi veya özel kurum, kuruluş, dernek, grup, zümre, örgüt ve oluşum ile birlikte çalışmalar yapabilir ve ulusal veya uluslararası alanda ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar kurabilir.

Madde 6. İşbirliği

(1) Dernek, mevzuata uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet konularında ve bunlarla alakalı konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, resmi, yarı resmi ve özel kurum ve kuruluşları, tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm merkezleri ile bilimsel ilerlemeye yönelik fikir, tecrübe ve know-how alışverişi sağlayan işbirlikleri yapabilir.

Madde 7. Siyaset Yasağı

(1) Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz. Dernek faaliyetlerine siyaseti karıştıramaz. Ayrıca, üyeler de Dernek faaliyetleri içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

BÖLÜM II – DERNEK ÜYELİKLERİ

Madde 8. Üyelik Çeşitleri

(1) Dernek üyelikleri, şartları ve özellikleri işbu tüzükte belirtilen Asil Üyelik, Onursal Üyelik ve Uluslararası Üyelik türlerinden oluşur.

(2) Dernek, işbu Tüzükte asil üyeler için öngörülen şartları taşıyan kişilerden oluşan kurucu üyeler tarafından kurulur.

(3) Dernek Asil Üyelikler haricinde, Asil Üyelik haklarına sahip olmayan, yukarıda belirtilen Onursal Üyelik ve Uluslararası Üyelik dışında başka statülerle üyelikler ihdas edebilir.

Madde 9. Asil Üyelikler

(1) Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler, resmi veya yarı resmi kurum ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, sivil toplum kuruluşları Derneğe Asil Üye olabilirler. Tüzel kişiliği olmayan işyerleri veya adi ortaklıklar ile birden fazla avukatın birlikte çalıştığı avukatlık büroları ve avukatlık ortaklıklarının gerçek kişi sahipleri veya gösterdikleri gerçek kişi temsilcileri Derneğe Asil Üye olabilirler.

(2) Derneğe üye olacak gerçek kişileri ve tüzel kişileri, işyerlerini ve adi ortaklıkları temsil eden gerçek kişilerin on sekiz yaşını bitirmiş ve yurt içinde veya dışında 4 yıllık bir lisans derecesine sahip olmaları gereklidir. Bu kişilerin görevlerine devam ediyor olmalarına veya emekli olmuş olmalarına bakılmaz.

(3) Avukatlık büroları veya ortaklıklarında çalışmakta olan avukatlar, bürolarından bağımsız olarak Asil Üye olarak Derneğe üye olabilirler.

(4) Derneğe üye olarak kabul edilen tüzel kişiler, Derneğin üyesi olarak kendisini temsil ve görevlerini ifa etmek üzere derhal bir kişiyi temsilci olarak belirler ve Derneğe bildirir.

(5) Derneğe asil üye olmak isteyenler Dernek tarafından hazırlanmış üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek üyelik için Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunurlar. Üyelik beyannameleri on (10) gün süre ile Dernek merkezinde ilan olunur. Bu süre içinde, Derneğin asil üyeleri, adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. İlan süresinin sonunda, adayın asil üyeliğe kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulu’nca en geç otuz (30) gün içinde verilir ve adaya yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan üye kayıt defterine kaydedilir.

(6) Üyeliğin kabulünün veya reddinin görüşüldüğü oturumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun bulunması şarttır. Üyeliğin kabulüne veya reddine, Yönetim Kurulu’nda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilir. Talep olumlu bulunur ise, başvuru sahibi “Asil Üye” sıfatı ile üye defterine kaydedilir. Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

(7) Derneğe Asil Üye olarak kabul edilen avukat ve hâkim stajyerleri diğer asil üyelerle eşit oy hakkına sahip olurlar; ancak, stajları devam ettiği sürece, normal üyelik aidatının onda biri (1/10) kadar aidat öderler.

Madde 10. Onursal ve Uluslararası Üyelikler, Sertifika ve Plaketler

(1) Derneğe üstün hizmet veren, maddi ve manevi yarar sağlayan kişiler veya dernekte bulunmasından onur duyulacak Hukuk Fakültesi Dekanları ile iş ve akademi dünyasının ileri gelenlerine Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir.

(2) Derneğin amaç ve faaliyetlerine katılmak ve destek vermek isteyen ve ayrıca Dernek Yönetim Kurulu’nca her yıl belirlenecek asgari miktardan az olmamak üzere bağışta bulunan ancak yurtdışında mukim olan yabancı gerçek ve tüzel kişileri Yönetim Kurulu, Derneğe Uluslararası Üye olarak kabul edebilir.

(3) Onursal Üyelerin ve Uluslararası Üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur; ancak diledikleri takdirde diledikleri miktarda bağış yapabilirler.

(4) Derneğe Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenecek miktarlar ve üzerinde değerde bağış yapan ve/veya sair maddi ve manevi destekte bulunan asil üyelere Asil Üyeliklerine ek olarak “Platin Üye, Altın Üye, Gümüş Üye ve Bronz Üye” unvanları ve bunu teyiden sertifika, plaket ve benzeri belgeler verilebilir, bu husus Derneğin web sitesinde ilan edilebilir.

Madde 11. Üyelerin Hakları

(1) Her Asil Üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Asil Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır, vekil tayin edemez.

(2) Onursal Üyelerin ve Asil Üyelik haklarına sahip olmayan başka statülerdeki üyelerin oy hakkı yoktur. Ancak bu üyeler, Genel Kurul’da bulunabilir ve öneri getirebilirler.

(3) Asil Üyeler işbu Tüzük çerçevesinde Derneğin zorunlu organlarına seçilebilirler.

(4) Onursal Üyelere ise Derneğin ihtiyari organlarında görev ve sorumluluk verilebilir.

Madde 12. Üyelik Unvanının Kaybı

(1) Üyelik unvanı aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

a. Gerçek kişi ise üyenin ölümü, tüzel kişi ise tasfiye veya herhangi bir şekilde dağılma veya sona erme hali ile,

b. Yönetim Kurulu’na iletilecek istifa mektubu ile,

c. İlgili mevzuat ve Tüzük uyarınca Dernek üyesi olmak için aranan niteliklerden herhangi birinin kaybı halinde, niteliğin kaybedildiği andan itibaren, kendiliğinden sona erer.

(2) Aşağıdaki hallerde üyelik unvanı Yönetim Kurulu kararı ile sona erer:

a. Üyelik aidatı ve masraf katılım payının ödenmemesi halinde, üyenin kayıtlı adresine iadeli taahhütlü mektup ile yapılacak yazılı ihbara rağmen, tebellüğ tarihinden itibaren bir (1) ay süresince aidatı ve masraf katılım payını ödemeyen ve aykırı hareket etmeye devam eden üye hakkında,

b. Üyenin Derneğin amaçlarına ve çalışma ilkesine aykırı davranması, Dernek organlarının kararlarına uymaması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(3) Çıkarılan üye, üyeliğe son veren Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yazılı olarak Genel Kurul’a itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç otuz (30) gün öncesine kadar Yönetim Kurulu’na ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır. Üyelikten çıkarılma hakkında Derneğin nihai kararı Genel Kurul tarafından verilen karardır.

(4) Üyelik unvanının kaybı, ödenmemiş aidat ve masraf katılım paylarının ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(5) Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılan üyelerin kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Ancak, bu kişilere ait aidat ve masraf katılım payı ödeme kayıtları uygun şekilde saklanır.

KISIM II: DERNEĞİN ORGANLARI

BÖLÜM I – DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 13. Derneğin Zorunlu ve İhtiyari Organları

(1) Dernek, kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen ve aşağıda belirtilen zorunlu organlara sahiptir:

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu,

c. Denetim Kurulu.

(2) Ayrıca etkinlik ve verimli işleyişi sağlamak için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilerek Genel Kurul’ca Tüzük değişikliği ile belirlenecek ihtiyari organlar oluşturabilir. Derneğin kuruluşta belirlenen ihtiyari organları aşağıda belirtilenlerdir:

a. Yüksek İstişare Kurulu,

b. Yürütme Komitesi,

c. Genel Sekreterlik.

BÖLÜM II – GENEL KURUL

Madde 14. Genel Kurul’un Oluşumu

(1) Genel Kurul, Asil Üyeler, Onursal Üyeler ve Asil Üyelik haklarına sahip olmayan başka statülerdeki üyelerden oluşur.

(2) Asil Üyeler, Genel Kurul’a katılabilirler ve oy kullanabilirler; ancak aidat ve masraf katılım payı borcu bulunan üyeler, Derneğe bu borçlarını ödemedikleri sürece, Dernek organlarına seçilemezler, seçilmişlerse de göreve başlayamazlar.

Madde 15. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

(1) Genel Kurul, Derneğin en üst karar organıdır.

(2) Dernek Tüzüğünü değiştirmek, Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek ve malların nasıl tasfiye edileceğini belirlemek, Genel Kurul’un yetkisindedir.

(3) Genel Kurul, Dernek organlarının Asil ve Yedek Üyelerini seçer, gerektiğinde azleder, Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktifler verebilir, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Dernek iç işleyişi için gerekli olabilecek nitelikte olan yönetmelikleri kabul edebilir, değiştirebilir ya da yürürlükten kaldırabilir.

(4) Genel Kurul, Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve satılması, bu mallar üzerlerinde ayni veya şahsi bir hak tesis edilmesi, üçüncü kişilere ait mallar üzerinde Dernek lehine ayni veya şahsi hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

(5) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek, Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek, Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bilanço ve kesin hesap tablosu ile faaliyet raporunu ve Denetim Kurulu raporunu incelemek, bunları kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya sorumlulukları yönüne gitmek Genel Kurul’un yetkisindedir.

(6) Genel Kurul, Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması ve gerektiğinde Derneğin amacına uygun olarak, mevzuat hükümleri dairesinde, federasyon ve konfederasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması yolunda karar vererek bunların yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’na talimat verebilir.

(7) Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma kararlarına itiraz edilmesi halinde, Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında Dernek adına son kararı verir.

(8) Genel Kurul, ayrıca, Derneğin diğer organlarından herhangi birine verilmemiş olan görevleri ve ayrıca mevzuat ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanma görevlerini yerine getirir.

(9) Derneğin anonim ortaklıklara iştirakine, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmasına karar verir, ilgili açılış işlemlerini devlet dairelerinde ve ticaret sicilinde yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verir.

Madde 16. Genel Kurul Toplantıları

(1) Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayında olağan olarak toplanır.

(2) Genel Kurul’un olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Genel Kurul’un Tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konularında karar vermek üzere toplanabilmesi için, Yönetim Kurulu’nun bu yönde bir gündem belirterek olağanüstü toplantı çağrısı yapmış olması gerekir.

(4) Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğin oy kullanma haklarına sahip Asil Üyelerin en az beşte birinin (1/5) gündem konusunu da belirterek Yönetim Kurulu’na bildireceği yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.

(5) Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplanan Genel Kurul’da, toplantı yeter sayısı olarak, Genel Kurul’da oy kullanma hakkı bulunan asil üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması aranır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu toplantıya katılacak asil üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları Asil Üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 17. Toplantıya Çağrı Usulü

(1) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Yönetim Kurulu, Tüzük uyarınca Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyeler, toplantıdan en az on beş (15) gün önce, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

(2) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre, yedi (7) günden az altmış (60) günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir (1) defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 18. Toplantıların Yapılış Usulü

(1) Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza atarak toplantıya girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile toplantıya katılma hakkı bulunmayan üyeler ile üye olmayanlar toplantı yerine alınmaz.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Yeter sayısının sağlanamaması halinde de durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar katipten oluşan Divan Heyeti açık oyla seçilir.

(4) Divan Heyeti, Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Divan Heyeti görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Divan Heyeti’nin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

(5) Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce görüşülmesini yazılı olarak istedikleri konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelinde yer alan isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(7) Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Divan Heyeti’nce düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Dernek Başkanı’na verilir. Dernek Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na seçimden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 19. Kararların Alınması ve Oy Hakkı

(1) Genel Kurul toplantılarında toplantıya katılan ve oy hakkına sahip olanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Her Asil Üyenin bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanın temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(2) Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan ve oy hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu ile alınabilir.

(3) Dernek Başkanı’nın seçimi iki (2) turda yapılır. Dernek Başkanı, gönüllü adaylar arasından, birinci turda üçte iki (2/3) çoğunluk ile; ikinci turda ise toplantıya katılan ve oy hakkına sahip olan üyelerin oy çoğunluğu ile seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek organları ise salt oy çoğunluğu ile seçilir. Adayların “Aday listesi” oluşturmak sureti ile seçime katılması mümkündür.

(4) Olağan ve olağanüstü olarak toplanan Genel Kurullarda, aksine karar alınmadıkça oy verme usulü açık oy usulüdür. Ancak, Dernek organlarının seçimi gizli oy ile yapılır.

(5) Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ve uyuşmazlık dahil iş ve işlem konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU

Madde 20. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un Dernek Asil Üyeleri arasından gizli oyla seçeceği Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere 7 Asil ve 7 Yedek Üyeden meydana gelir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı’nı Dernek Genel Kurulu seçer.

(3) Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanı’dır.

(4) İlk Yönetim Kurulu üç (3) yıl, takip eden dönemlerde seçilecek Yönetim Kurulları iki (2) yıl görev yapar.

(5) Zorunlu olmadıkça, yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine, aynı tüzel kişi, aynı avukatlık bürosu veya ortaklığından birden fazla temsilci seçilemez.

(6) İlk Yönetim Kurulu’ndan sonra seçilen her Yönetim Kurulu üyesinin, Derneğin en az üç (3) yıl üyesi olması ve aidat ve masraf katılım payı yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

(7) Müddeti biten üyenin yeniden Yönetim Kurulu’na seçilmesi mümkündür.

(8) Yönetim Kurulu ilgili yılın en geç Kasım ayı sonuna kadar yapılacak olan olağan veya gerek görüldüğünde toplanacak olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilir.

(9) Yerine yenisi seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) ay süreyle yeni seçilen yönetim kuruluna yardımcı olur ve işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeksizin devreder.

(10) Yönetim Kurulu, seçimden sonra Dernek Başkanı’nın başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla en az iki (2) Başkan Yardımcısı ve bir (1) Sayman seçer. Bunu takiben aralarında bir görev bölüşümü ve bölüşülen görevlere uygun ve orantılı olarak Derneği temsil yetkisini belirleyen bir karar alırlar. Bu Karar, Yönetim Kurulu Karar Defterine geçilir ve Dernek merkezinde, web sitesinde ilan suretiyle üyelere duyurulur.

(11) Yönetim Kurulu, görev bölüşümü ve Derneğin temsili ile ilgili kararlarında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler aynı şekilde karar defterine geçirilir ve Dernek merkezinde ve web sitesinde ilan suretiyle üyelere duyurulur.

(12) İşbu Dernek Tüzüğünün 30. maddesi uyarınca seçilecek Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Toplantılara katılır; ancak oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 21. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1) Yönetim Kurulu yasa ve yönetmelikler ile Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Derneği yönetim ve yürütme yetkisi ve görevine sahip olup ayrıca Derneği en geniş şekilde temsil ve ilzam eder ve amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlar.

(2) Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatlarını Yönetim Kurulu belirler.

(3) Yönetim Kurulu, Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin arttırılması için ilgili mevzuat ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Dernek adına her türlü girişimde bulunabilir, bütçeye göre ve Tüzük hükümlerine uygun bir biçimde tasarrufta ve iktisapta bulunabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un yetkilendirmesi halinde Dernek adına taşınmaz mal alınması, satılması, kiraya verilmesi ve kiralanması, Dernek veya üçüncü kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesis edilmesi için gerekli işlemleri yapabilir.

(5) Yönetim Kurulu, Kanun ve Yönetmelikler ile Tüzüğün gerektirdiği zamanlarda ve durumlarda Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırır, toplantı yerini, tarihini ve gündemini hazırlar ve toplantının yapılması için gerekli tüm hazırlıkları yapar; Genel Kurul kararlarını uygular.

(6) Yönetim Kurulu, Dernek Genel Sekreterini ve onun çalışma şartlarını tayin eder; Derneğin işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptar, personeli işe alır, ücretlerini ve çalışma şartlarını belirler, gerektiğinde işten çıkarır.

(7) Yönetim Kurulu, üye kabul işlemlerini yapar, yıllık üyelik aidat ve masraf paylarını tahsil eder, özel projeler gerçekleştirilmesi halinde üyelerin bu projelerin masraflarına katılım paylarını belirler, yıllık aidat ve masraf katılım paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapar, Dernek üyelerinin çıkarılması hakkında karar verir ve bu kararı çıkarılan üyelere yazılı olarak tebliğ eder.

(8) Yönetim Kurulu, Derneği yönetme ve temsil etme görevi çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlarda da görevli ve yetkilidir:

a. Derneğin iç işleyişini düzenlemek için Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler çıkarmak,

b. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına veya üçüncü kişi veya kişilere yetki vermek,

c. Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak, Genel Kurul’dan yetki alarak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,

d. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,

e. Derneğin katılma kararı aldığı federasyon ve konfederasyonlarda Derneği temsil edecek delegeleri seçmek,

f. Derneğin yayınlarına ilişkin prensip kararları almak; yayınların müdürü, redaktörü, yazım komitesi ve diğer organlarını atamak,

g. Derneğin çıkaracağı dergiye yıllık abonelik ücretini, diğer yayınların satış fiyatını ve Dernek tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım ve kayıt ücretlerini belirlemek,

h. Tüzük ve mevzuat uyarınca yapması gereken diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(9) Yönetim Kurulu, görevlerini ve alınan kararları yerine getirmek ve getirildiğini takip etmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından yeterli sayıda kişiden oluşacak bir Yürütme Komitesi kurabilir.

(10) Dernek İktisadi İşletmesinin tüzük’de yazılı amaçlar doğrultusundaki faaliyetlerini yönetmek, Kanunen temsil etmek, Şirket Müdürünü ve kadrosunu atamak, Genel Kurul’dan alacağı yetki ile açılış ve kapanış işlemlerini yürütmek.

Madde 22. Yönetim Kurulu Toplantıları

(1) Yönetim Kurulu en az üç (3) ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde, Başkan veya iki (2) Başkan Yardımcısı veya üç (3) üye Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Toplantıya, Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan Yardımcılarından en yaşlı olanı, onun bulunmaması halinde diğer başkan yardımcısı, onun da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az beş (5) asil üye ile toplanır ve toplantıda bulunan oy hakkına sahip olan asil üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, Türkçe olarak tanzim edilerek tüm Dernek üyelerinin bilgilerine sunulur. Gerek görüldüğünde, tutanakların İngilizce tercümesi de deftere eklenebilir.

Madde 23. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

(1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu Üyelikleri boşalabilir;

a. Yönetim Kurulu üyesinin ölümü,

b. Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi (Başkan’a yaptığı yazılı bildirim ile),

c. Yönetim Kurulu üyesinin temsilcisi olduğu tüzel kişinin tüzel kişiliğini kaybetmesi.

(2) Yönetim Kurulu’na seçildikten sonra, 20. maddedeki yazılı şartları haiz olmadığı anlaşılanlar, görev süreleri içinde derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler ve Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç (3) kez katılmayanların üyeliği düşer. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu, üyeliğin açıldığına dair kararı açılan üyenin dışındaki üyelerin çoğunluğuyla verebilir.

(3) Bir tüzel kişiyi temsil eden asil üyenin yönetim kuruluna seçilmiş olması halinde; bu üyelik, tüzel kişinin söz konusu üyenin temsilciliğini sona erdirmiş olduğunun öğrenilmesi halinde ya da söz konusu tüzel kişinin dernek üyeliğinin sona ermesi halinde bu Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

(4) Açılan Yönetim Kurulu üyeliği için Yedek Üyelerden Genel Kurul’da en çok oy alan Asil Üye olur. Farklı Yedek Üyelerin aynı sayıda oy almış bulunması halinde aralarında kura çekilir.

(5) Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de Asil Üyeliğe gelmelerine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından otuz (30) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Mahkemesi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) Dernek üyesini otuz (30) gün içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Madde 24. Komisyonlar, Çalışma Grupları ve Görev Güçleri

(1) Yönetim Kurulu, araştırma konuları ve bazı hususlarda çalışmalar yapılması için komisyonlar oluşturabilir.

(2) Oluşturulacak her komisyona Yönetim Kurulu kararı ile atanan bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, Kurulda tartışılmak ve karar almak üzere komisyonlardan raporlar ister.

(4) Komisyonların önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile ilgili komisyonlar altında özel çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkanları komisyon başkanları tarafından atanır.

(5) Her komisyon kendi içinde Yönetim Kurulu’nun onayı dahilinde organizasyon hususlarında çalışma grupları oluşturabilir.

(6) Yönetim Kurulu, tanıtım, mesleki geliştirme, mevzuat – tahkim kuralları gibi konularda çalışmak üzere değişik komisyonlar ve çalışma grupları üyeleri ile dışarıdan dâhil edilecek uzmanlardan oluşan görev güçleri oluşturabilir. Görev güçleri belirli görevin yerine getirilmesi ile sona ererler. Yönetim Kurulu birden fazla görev gücü oluşturabilir veya bir görev gücünün görevini değiştirebilir ya da görevi bittikten sonra yeni görev verebilir.

Madde 25. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

(1) Yönetim kurulu üyeleri kusurları ile Derneğe verdikleri zararlardan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu karar defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler ilgili karardan sorumlu değildir.

BÖLÜM IV – DENETİM KURULU

Madde 26. Denetim Kurulu’nun Oluşumu

(1) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Derneğin Asil Üyeleri arasından seçilen üç (3) Asil ve üç (3) Yedek Üyeden oluşur. İlk Denetim Kurulu üç (3) yıl, takip eden dönemlerde seçilecek Denetim Kurulları iki (2) yıl süresince görev yapar.

(2) Denetim Kurulu üyelikleri de Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalmasına dair 23. madde hükmüne tabidir.

Madde 27. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneğin bütün hesaplarını altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek;

b. Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek;

c. Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulu’nun dikkatini çekmek, gerektiğinde durumu Genel Kurul’a bildirmek, Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak;

d. Görev süreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurul’un görüş ve onayına sunmak;

e. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 28. Denetim Kurulunun Çalışma Şekli

(1) Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer.

(2) Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üyeler, karşıt oy gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdürler.

(3) Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.

(4) Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetim Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç otuz (30) gün içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

(5) Denetim Kurulu’nun herhangi bir üyesinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Derneğe ait yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BÖLÜM V – YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Madde 29. Yüksek İstişare Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri

(1) Yüksek İstişare Kurulu, Derneğin en üst danışma organıdır.

(2) Derneğin tüm onursal üyeleri ve görevdeki Dernek Başkanı aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

(3) Yüksek İstişare Kurulu’nun başlıca görevleri aşağıdakilerdir:

a. İstanbul’daki tahkim merkezlerinin ve genel olarak Türkiye’deki ve dünyadaki tahkim uygulamasının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

b. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.

(4) Yüksek İstişare Kurulu, çalışmalarını kendi aralarında belirleyecekleri şekilde serbestçe yürütür ve senede en az bir (1) kere toplanıp Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Yüksek İstişare Kurulu, en yaşlı üyenin veya üyelerin çoğunluğunun ya da Yönetim Kurulu’nun talep etmesi üzerine uygun gördüğü yer ve zamanda toplanır. Toplantı için özel bir çağrı usulü aranmaz, üyelerinin dörtte birinin (1/4) hazır olması ile toplanabilir ve katılanların salt çoğunluğu ile tavsiye kararları alabilir.

(5) Kurul’un tavsiye kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

(6) Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu’nun toplantıları için gerekli her türlü tedbiri alır ve hazırlıkları yapar.

(7) Yüksek İstişare Kurulu senede en az bir (1) kere tüm dernek üyelerinin katılabileceği, bir kısmı sadece tüm üyelere açık, bir kısmı da halka ve medyaya açık olarak toplantı yapar. Tüm üyeler bu toplantıya katılma hakkına sahiptir. Toplantı için özel bir çağrı usulü aranmaz, üyelerinin dörtte birinin (1/4) hazır olması ile toplanabilir ve katılanların salt çoğunluğu ile tavsiye kararları alabilir.

(8) Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre, yasama, yürütme, yargı organlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütlerinin ve bunların üst kuruluşlarının temsilcilerini, akademik kurumların mensuplarını dernek üyeleri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere davet edebilir. Ancak bu kişiler Kurul’un kararlarına katılamazlar.

BÖLÜM VI – GENEL SEKRETERLİK

Madde 30. Genel Sekreterlik

(1) Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışından üst düzey yöneticilik niteliklerini haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesi olarak toplantılara katılmak ile yükümlüdür; ancak oy kullanamaz.

(2) Genel Sekreter’in görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

a. Yönetim Kurulu’nca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek,

b. Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

c. Yönetim Kurulu’nun belirlediği faaliyet programının ve verdiği kararların uygulanmasını sağlamak.

KISIM III – MALİ HÜKÜMLER

Madde 31. Bütçe

(1) Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bütçe ile uygulanır. Bütçenin geçerliliği, onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren başlamak ve yeni bütçenin onaylanacağı izleyen Genel Kurul tarihinden önce sona ermemek üzere, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.

(2) Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 32. Derneğin Gelirleri

(1) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

a. Giriş aidatı ve yıllık aidatlar,

b. Bir kısım üyelerin katılacağı özel projeler gerçekleştirilmesi halinde ilgili üyelerin proje masraflarına katılımını sağlayacak masraf katılım payları,

c. Bağışlar ve yardımlar,

d. Düzenlenecek balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve sair benzer organizasyonların gelirleri,

e. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

f. Reklam ve sponsorluk gelirleri,

g. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

h. Kaynağı yurt dışından temin edilen proje gelirleri,

i. Diğer Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

j. Dernek iktisadi işletmesinin faaliyet gelirleri.

Madde 33. Aidatlar ve Masraf Katılım Payları

(1) Dernek Asil Üyelerinin ödemesi gereken giriş aidatları ve yıllık aidatlar ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Yönetim Kurulu asil üyelerin ödeyeceği yıllık aidatları kurucu üyeler, yönetim kurulu üyeleri ve tüzükte aksi hüküm olmamak kaydı ile kriterleri yönetim kurulunca belirlenecek diğer gruplardaki üyeler için ayrı ayrı belirleyecektir.

(2) Özel projelere iştirak edecek üyelerin ödeyeceği özel projelere katılım masraf payları da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Masraf katılım payları, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi üzerine Genel Kurul tarafından da belirlenebilir.

Madde 34. Gelir ve Gider İşlemleri Yöntemi

(1) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

(2) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş (5) yıldır.

(3) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

(4) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenlenir.

(5) Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

(6) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanmadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve bu belge ödemeyi yapan kişi tarafından imzalanır.

Madde 35. Derneğin Borçlanma Usulleri

(1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

(2) Derneğe bağlı iktisadi işletmeler de aynı esaslar ile borçlanma yapabilir.

Madde 36. Avanslar

(1) Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderleri için, Dernek kasasında tutulacak nakit miktarını belirler. Bu miktarı aşan nakit, bankada saklanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, bütçenin ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi (7) iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.

Madde 37. Derneğin Defter ve Kayıtları

(1) Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Derneğin bilanço esasında tutacağı defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların alt kısmı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları ve masraf katılım payları bu deftere işlenebilir.

c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

e. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir.

(2) Derneğin ticari işletmesi için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 38. İç Denetim

(1) Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

KISIM IV – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 39. Kuruluşta Derneğin Merkezi

(1) Kuruluşta derneğin merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindedir.

Madde 40. Geçici Yönetim Kurulu

Derneğin Geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı kişilerden oluşmaktadır:

(1) Mehmet Gün

(2) Gökçe Çelen

(3) Kerem Ertan

(4) Kerem Turunç

(5) Nilgün Şimşek

(6) Selen İbrahimoğlu Güneş

(7) Tolga İşmen

Madde 41. Görevlerin Bedelsizliği

(1) Kurul üyeleri görevleri dolayısıyla ücret almazlar.

(2) Kurul üyelerinin görevlerinin ifası sırasında ve Derneğin yararına yaptıkları masraflar Yönetim Kurulu’nun ivedi kararı ile karşılanır.

Madde 42. Devir Teslim

(1) Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum, bir tutanakla saptanarak, karar defterine geçirilir.

Madde 43. Derneğin Feshi

(1) Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Tahkim Derneği” ibaresi kullanılır.

(2) Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, Genel Kurul tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, İstanbul’da kurulmuş olup en çok tahkim işi görmüş bulunan Tahkim Merkezi’ne, tasfiye zamanında böyle bir merkez mevcut bulunmaması durumunda Hazine’ye devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Madde 44. Kuruluşta Onursal Üyeler

(1) Derneğin kuruluşunda aşağıda isimleri geçen kişiler Onursal Üyeler olarak belirlenmiştir. Burada ismi yer almayan Onursal Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Onursal Üyeler defterine kaydedilecektir.

(1) Prof. Dr. Turgut Kalpsüz

(2) Prof. Dr. Ünal Tekinalp

(3) Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

(4) Prof. Dr. Hüseyin Ülgen

(5) Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu

(6) Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez

(7) Prof. Dr. Cemal Şanlı

(8) Prof. Dr. Ziya Akıncı

(9) Prof. Dr. Nuray Ekşi

(10) Prof. Dr. Ercüment Erdem

(11) Prof. Dr. Kerim Atamer

(12) Prof. Dr. Oğuz Atalay

(13) Av. Ümit Hergüner

Madde 45. Hüküm Eksikliği

(1) Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.