TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayınlandı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayınlandı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. 27 Ağustos 2018 Tarihli ve 30518 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte merkezin amacı şu şekilde ifade edildi:

“Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim ve/veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak, bilirkişilik yapmak, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri ile etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve hukuki yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmaktır.”

Yönetmelikte merkezin faaliyetleri ise şöyle sıralandı:

a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu konularda çalışmalar yapan yurt içi ve dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek.

c) Seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları ile kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

ç) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi veya uzman tavsiye etmek.

d) Bilirkişilik temel eğitimlerini vermek ve bilirkişilik hizmetleri sunmak.

e) Amacı kapsamında gerçekleştireceği araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

f) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunarak veya bu tür faaliyetlere katkı sağlayarak uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda farkındalık yaratmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.