Uluslararası Tahkim Gündemi 2019

Hakem Heyeti Müzakereleri: “Kara Kutuyu” Açmak

16 Kasım 2019 – Hakem heyeti müzakerelerinin etkili ve verimli olması, yasal sürecin usulüne göre işlediğini ve tarafların adil yargılanma hakkının korunması bakımından büyük önem taşımasına rağmen müzakere sürecine ilişkin hakemlerin yararlanabileceği resmi olarak yayınlanmış “iyi uygulama rehberleri” de bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın özelliği, uygulanacak hukuk, hakemin geldiği kültür ve / veya tahkim yeri gibi hakem müzakerelerini ekilebilecek birçok unsur olduğu düşünüldüğünde, acaba tahkim kurumlarının, hakem müzakerelerinde uygulanması için alabileceği aksiyonlar var mı?

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Sigortalı veya değil: Hakemler Hukuki Sorumluluklarını Sigorta Ettirmek Zorunda mıdır?

8 Kasım 2019 - Hakemlerin hukuki sorumluluğu tahkim alanında herkes tartışılan konulardan biri değildir, bu sebeple hakemlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin birçok farklı görüşün bulunması da şaşırtıcı değildir. Hukuken bir kimse hukuki sorumluluğunun doğma ihtimali ile karşılaştığında, bu riske karşı sigorta yaptırabilme imkanı vardır. Bu makale hakemlerin hukuki sorumluluklarına ilişkin olarak zorunlu sigorta yaptırıp yaptırmamaları ve hakemlerin hukuki sorumluluğu konusunun hukuk tarafından düzenlenip düzenlenmemesi konularını ele almaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Uluslararası Tahkimde Azınlıkların Katılımının Artırılması

10 Kasım 2019 – Günümüzde, çalışma ortamında çeşitliliğin artırılması konusunda küresel anlamda bir görüş birliği bulunmasına rağmen, hukuk sektöründe çeşitliliğin derecesi ulusal ve uluslararası anlamda hayal kırıklığı yaratmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğunun beyaz ırktan gelen erkekler olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, konu uluslararası tahkim alanına gelince durum daha da kötüleşmekte olup, uluslararası tahkim, çeşitlilik bakımından ve azınlık gruplarının temsili açısından son derece düşük bir performans sergilemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Çevresel Adaletsizlik: Uluslarası Sözleşmeler Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkını Nasıl Baltalıyor?

13 Kasım 2019 - Gezegenimiz, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kirliliği ve su kıtlığı gibi geri dönüşü olmayan ve benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olup, mevcut durum insan haklarını tehdit etmekte ve eşitsizliği artırmaktadır. Yaşanan çevre sorunların önüne geçmek için harcanan çabalara rağmen; büyük çaplı yatırımlar, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) mekanizmaların ve yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin verilen kararlar çevre yönetimine, çevre haklarına ve adalete ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu makalede özellikle iklim mücadelesi, su kaynaklarının korunması, çevresel etki değerlendirmeleri ve toplulukların adil temsili ve adalete erişim hakkı ile ilgili tedbirler de dahil olmak üzere, ISDS davalarından etkilerini incelemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Teknoloji Tahkimi Kolaylaştırabilir mi?

12 Kasım 2019 – Teknolojinin yıllar içindeki gelişimi, tahkimin kalitesini ve verimliliğini artırmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Fakat dikkat edilmesi gereken husus teknolojinin getirdiği her imkân, sadece yeni fırsatları değil, aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalede tahkime ilişkin yeni teknik imkânlar ve getirebilecekleri zorluklar incelenmiştir.

Makalenin tam metni için: SCC Institute


Uluslararası Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarının Tahkimi Alanında Reform İhtiyacı

ABD ve Çin arasında mevcut olan ticari uyuşmazlıklar ve son iki yılda yaşanan gelişmelerin sebep olduğu çalkantılı ortam, yatırımcı ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkimin öneminin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Bu ortamda uluslararası hukukta en hızlı büyüyen alanlardan biri olan tahkim şeffaflık, duruşma maliyetleri ve süresi, hakem seçimi ve üçüncü kişi finansmanı gibi konularda reformlara ihtiyaç duymaktadır.

Makalenin tam metni için: Forbes


Aynı Konsept, Farklı Yorum: Uygulamada Tam Koruma ve Güvenlik Standardı (FPSS)

27 Ekim 2019 - Uluslararası yatırım tahkiminde, FPSS'nin yalnızca fiziksel güvenlikle mi ilgili olduğu sorusu, yıllarca hakem heyetleri arasında tartışmalara neden olmuştur. Bazı hakem heyetleri, devletin tek görevinin yatırımcıyı devlet veya hükümet dışı aktörlerin neden olduğu şiddetten korumak olduğunu düşünmektedir. Ancak bugün, bazı hakem heyetleri ev sahibi devletin istikrarını da göz önünde bulundurmaya karar vermiştir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


ISDS: Geriye kalanlar hariç en kötüsü…

23 Ekim 2019 - Brexit, ABD-Çin Ticaret Savaşları ve transatlantik ticaret konusundaki tartışmalar devam ettikçe, yatırımcı devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) için en iyi mekanizmanın belirlenmesi sorunu da devam ediyor. Birleşik Krallık, Brexit için hazırlanırken ve 40 yıldan beri ilk kez bağımsız bir ticaret politikası oturtmaya çalışırken ülkenin uluslararası yatırım anlaşmalarındaki yeri ve ISDS konusundaki sorular daha geniş bir kitlenin ilgi alanına girmeye başladı.

Makalenin tam metni için: Practical Law Arbitration Blog


UNCITRAL ve Yatırım Tahkim Reformu: Biraz Daha Fazla Eylem

21 Ekim 2019 - UNCITRAL’ın, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü konusundaki (ISDS) III. Çalışma Grubu Viyana’da yatırım tahkimi konusunda bir dizi reform görüşmek üzere toplandı. Bazıları ülkeler mevcut sistemi tercih ederken, önemli değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Buna karşılık birçok konuda konsensüs sağlandı. Çalışma grubu toplantısında aşağıdaki konular görüşüldü:

İşlenmiş konular:

· Orta vadeli bir plan

· Uluslararası Hukuk Danışma Merkezi

· Etik Kurallar

· Üçüncü Parti Fonlama

· Tazminat Kararları ve Çok Taraflı Sözleşme Usul Reformu

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


Tahkimde Veri Koruma ve Siber Risk’ler: Düzenlemeler, Siber Saldırılar ve “Hacklenmiş” Kanıtlar

17 Ekim 2019 - Taraflar, tahkim merkezlerinin, hukuk bürolarının ve hakem heyetlerinin siber güvenlik için daha fazlasını yapabileceğini düşünmektedir.

Yazarlar bu makale ile tahkimde veri koruması ve siber güvenliğin üç yönünü incelemektedir:

- AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve uluslararası tahkim üzerine etkileri

- Tahkim süreçlerindeki veri ihlalleri ve tahkim merkezlerine siber saldırılara nasıl yanıt verildiği.

- Tahkimde kanıtların nasıl “hacklenmiş” olabileceği ve hakem heyetlerini bu sorunla nasıl başa çıktığı

Makalenin tam metni için: Lexology


Yeni Sınır: Hak Taleplerinin ve Hakem Kararları Ticareti

15 Ekim 2019 - Üçüncü şahıs fonları ile ilgili tartışmalarda yazarın “talep ticareti” olarak adlandırdığı hak taleplerinin doğrudan alınıp satılması hakkında çok az şey söylenmiştir. Bu makale ile uluslararası yatırım tahkiminde “talep ticareti” işlemlerinin bilinen örnekleri ilk kez incelenmekte ve mahkemelerin ya da hakem heyetlerinin yargılama süreci başlamadan transfer edilmiş bir hak talebi ile karşı karşıya kaldıkları iddia edilen kırktan fazla karar dikkate alınmaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Tahkim ve Küresel İklim Değişikliği

3 Ekim 2019 - Tahkim, her türlü uyuşmazlığın çözümünde ihtiyaç duyulan spesifik uzmanlığı karşılayacak bir uluslararası deneyime ve etkiye sahiptir. İklim değişikliğine ilişkin argümanlar uygun deneyime sahip hakemlerle ve hakem heyetleri tarafından atanan uzman bilirkişilerce değerlendirilebilir. Tahkim’in uzmanlaşmadan gelen gücünü kullanabilmek için, iklim değişikliği alanına giren daha fazla davanın tahkime taşınması denenmelidir.

Makalenin tam metni için: SCC


AAA Yıllık Raporu Yayınlandı

9 Mayıs 2019 - Amerikan Tahkim Birliği’ni (AAA) “Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Şeffaflığı, Verimliliği ve İnovasyonu Geliştirmek İçin Bir Görev” başlıklı 2018 Yıllık Raporu yayımlandı. Raporda AAA’nın uluslararası ayağı olan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (ICDR) dosya yükü verilerine de yer verildi. Ağırlıklı olarak inşaat, teknoloji, enerji ve ilaç sektörlerinde gerçekleşen başvuruların toplam tutarı 2017 yılına göre % 17'lik artış göstererek 8.2 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda 2018'de açılan 993 yeni dava ile AAA’nın dava sayısı uluslararası tahkim kurumları arasında üst sıralara yerleşti. Raporu AAA Sitesi'nden indirmek için tıklayınız.


Tahkimin Gizliliği ile Bilgi ve Belgelere Erişim Hakkı Arasındaki Dengenin Sağlanması

22 Ağustos 2019 - Makale, tahkim duruşmasında incelenen belge ve dokümanların, mahkemeler tarafından celp edilmesi halinde, tahkimde gizlilik unsurunun ne şekilde uygulanacağına odaklanmaktadır. Bu kapsamda, konuya ilişkin yargı kararlarına değinilmekte ve tahkim sürecinin gizliliği ile adalete erişim kapsamında tarafların bilgi ve belgelere ulaşabilmesi arasında denge sağlanması gerekliliğine değinilmiştir.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Devletlerarası Yaptırımların Tahkime Etkisi

23 Ağustos 2019 - Makalede devletlerin birbirlerine uyguladıkları yaptırımların tahkime olan etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda yaptırımların uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun, hakemlerin ve tahkim merkezi kurallarının seçimine etkisi tartışılmaktadır.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Prag Kuralları Yatırım Tahkimi İçin Uygun mu?

11 Ağustos 2019 - Prag Kuralları uluslararası ticari tahkim prosedürünün daha kolay ve verimli olarak işlemesi amacıyla hazırlanmış ve Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Makalede Prag Kuralları’nın yatırım tahkimlerinde de uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmaktadır.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslararası Tahkimde Bilgi İşlem Teknolojileri ile Dijital Dava Takibi

13 Ağustos 2019 - Günümüzde tahkim, henüz bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı bir alan olmamakla birlikte, makalede modern teknolojinin tahkim alanında nasıl kullanılabileceği ve faydalarından bahsedilmektedir.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslarası Tahkim Alanında Etik Davranış Kurallarının Gelişimi

14 Ağustos 2019 - 2018 Yılında İSTA tarafından düzenlenen Etik Konferansı’na katılan Prof. Dr. Catherine Rogers’a atıfta bulunan yazıda, uluslararası tahkimin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan günümüze kadar geçen dönemde tahkim alanındaki etik davranış kurallarının gelişiminden bahsedilmektedir.

Rogers’ın 2002 yılında yayımladığı makale tahkimde etik davranış kurallarının eksikliğine dikkat çekilmekteydi. Paylaştığımız yazıda ise, Rogers’ın 17 yıl önce yayımlanan makalesinden bu yana tahkim alanında meydana gelen etik davranış kuralları konusundaki gelişmelere odaklanmaktadır.

CIArb Web Sitesinden okumak için tıklayınız.


Yazar: ISTA

Etiketler: Etik AAA Gizlilik Prag Kuralları Yaptırımlar

Kategori: - Milletlerarası Tahkim

BİZİ TAKİP EDİN!


SON İÇERİKLER


18.02.2020
İSTA Roadshow: Bursa Toplantısı 21 Şubat Cuma BTSO'da

İSTA Tahkim Roadshow’unun ilk durağı Bursa olarak belirlenmiş olup, etkinliğimiz 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 14:00’te Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok amaçlı salonunda gerçekleşecektir. Program...

Devamını oku

Etiketler: Bursa Roadshow


30.01.2020
Tahkim Kurulu üyelerini, TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belirlememeli

İstanbul Tahkim Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Kulübünün eski yönecisi Doç. Dr. Ural Aküzüm, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunu...

Devamını oku

Etiketler: Spor Tahkimi


29.01.2020
Tahkim Okulu'nda Tahkimde Kültürel Farklılıkları Konuştuk

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Gün ve kurumsal üyemiz Gün + Partners’dan Av. Bilge Kağan Çevik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 29 Ocak 2020 düzenlenen Tahkim Okulu panelinde “Tahkim Yargıl...

Devamını oku

Etiketler: Marmara Üniversitesi Tahkim Okulu


27.01.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari ihtilafların çözümünde önemli bir rol üstlenmesi beklenen İİT Tahkim Merkezi Ev Sahibi Ülke Anlaşması 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'd...

Devamını oku

Etiketler: İİT Tahkim Merkezi


25.01.2020
ICC 2019 Türkiye ve Dünya Verilerini Açıklandı

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Genel Sekreteri Alexander Fessas 24 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan 15. ICC Türkiye Tahkim Günü" toplantısında 2019 Türkiye ve Dünya Verilerini Açıkladı Fessa...

Devamını oku

Etiketler: ICC